Translate

Monday, 30 June 2008

Manhaj Islam Hadhari Dalam Pembangunan Modal Insan

MANHAJ ISLAM HADHARI

DALAM PEMBANGUNAN MODAL INSAN

Oleh : Shamsuddin Moner El-Askary- PISPEM

Pendahuluan

Gagasan Islam Hadhari adalah suatu pendekatan untuk memberikan orientasi ketamadunan terhadap Islam itu sendiri. Ialam sebagai agama yang syumul didukung oleh umatnya dengan pelbagai orientasi. Ada yang menghubungkan Islam sebagai suatu pendekatan tasawuf. Ada juga yang mengambil pendekatan ’tablighi’ dan ’siyasi’ atau politk dalam memberikan erti terhadap Islam. Ada yang memahami Islam secara liberal sehingga hilang integriti kesyamilannya. Dan ramai juga mengambil pendekatan haraki atau gerakan yang menekankan perubahan menerusi jendela dakwah dan tarbiyyah.

Selepas peristiwa 11 September 2001, landskap politik kuasa-kuasa Barat mengambil perubahan radikal terhadap umat Islam. ‘Islamiphobia’ menjadi isu sehingga Islam dikaitkan dengan ‘terrorism’ , ‘radicalism’ dan ‘fundamentalism’ dan label-label yang negative yang menyebabkan serangan terhadap Islam dan umat berlaku dalam keadaan yang tidak adil. Globalisasi yang menjadi pemangkin kepada proses pemBaratan semacam sedang melakukan ‘cultural cleaning’ di mana-mana. Instrumen globalisasi menyuburkan tamadun kebendaan Barat sekalipun menghasilkan masyarakat hedonistik yang bercanggah dengan nilai-nilai fitrah. 1

Justeru, kerajaan Malaysia telah mengambil langkah-langkah yang strategik dengan cuba mengungkapkan kembali Islam dalam ertikata yang luas mencakupi aspek-aspek utama seperti pendekatan membangun negara maju, pemerintahan yang adil, masyarakat yang berjiwa bebas, penguasaan ilmu pengetahuan, kualiti hidup yang tinggi, keutuhan nilai dan moral awam, ketangkasan pertahanan negara. Semua langkah ini dilakukan dengan memperkenalkan satu pendekatan yang komprehensif dan holistik iaitu ’Pendekatan Islam Hadhari’ bagi memacu pembangunan Modal Insan untuk mempastikan Malaysia menjadi sebuah negara Islam maju menjelang tahun 2020.

Islam Hadhari ini nantinya tidak hanya merupakan slogan dan retorika sempit kerana faktor kuasa dan politik, tetapi ianya menjadi agenda utama untuk menterjemahkan nilai-nilai ’rabbaniyyah’ dan pengungkapan akhlak dalam ertikata yang luas dan bijaksana bagi memartabatkan semula kegemilangan tamadun umat Islam di alaf baru ini.

Manhaj Ataupun Pendekatan Semasa

Berasaskan kepada apa yang ada pada hari ini, terdapat berbagai-bagai pendekatan yang berbeza yang biasa digunakan. Bagaimanapun, pendekatan-pendekatan ini berkait mengait antara satu sama lain, sehingga dalam sesetengah keadaan amat sukar sekali untuk membezakannya. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah seperti berikut :

1. Pendekatan Politik – ia merupakan pendekatan paling popular sekali di dunia Islam sekarang. Tonggak kepada pendekatan ini ialah kekuasaan politik yang menjadi matlamat kepadanya dan yang menjadi kayu ukur bagi menilai sama ada sesuatu kerja itu berjaya atau sebaliknya.

2. Pendekatan Pemikiran – pendekatan ini berasaskan kepada pandangan bahawa pemikiranlah yang merupakan punca utama krisis yang dialami oleh umat Islam dewasa ini, baik di bidang politik, ekonomi mahupun sosial.

Berasaskan kepada pendekatan ini, krisis pemikiran berlaku sama ada kerana adanya keadaan yang tidak menentu dalam memilih asas-asas pemikiran itu sendiri atau metod bagaimana ia digunakan, atau oleh kedua-duanya sekali. Krisis ini boleh dilihat pada tidak adanya pandangan atau wawasan yang jelas, tidak ada keunggulan intelektual dan perimbangan emosi, kegoyahan konsep berfikir, kecelaruan pendidikan dan sebagainya. 2

3. Pendekatan Intelektual – bermaksud bahawa perjuangan intelektual ke arah pembentukan semula corak politik. Pendekatan ini berasaskan kepercayaan bahawa setiap penganalisaan yang mendalam terhadap krisis yang menyeluruh yang dihadapi umat Islam sekarang akan membawa kepada suatu kesimpulan bahawa aspek akal dan intelektual perlu diberi keutamaan, sama ada dalam memahami krisis itu sendiri atau dalam mencari cara atau kaedah untuk mencapai pembaharuan politik, ekonomi dan sosial bagi mengatasi krisis berkenaan. Mengikut pendekatan ini lagi, perubahan yang hakiki dan menyeluruh hanya boleh dicapai melalui usaha memperbaharui mentaliti masyarakat Islam. Bagaimanapun, ini bukan bererti menafikan semua sekali peranan politik, Cuma suatu usaha untuk meletakkan politik itu sendiri atas landasan intelektual. 3

Walaupun nampaknya ada persamaan antara pendekatan ini dan pendekatan pemikiran, iaitu dari segi memberi keutamaan kepada dimensi fikiran dan intelektual dalam mentafsir krisis umat Islam yang menyeluruh itu, namun kedua-duanya berbeza dari segi titik tolak, penumpuan serta objektif di sebalik operasi pemikiran berkenaan.

Selain daripada itu, pendekatan intelektual ini memberi pandangan yang lebih kepada nilai-nilai akal (aqli) yang diutamakan apabila bertentangan dengan nilai-nilai wahyu (naqli), atas alasan bahawa nilai-nilai naqli sebenarnya berperanan membantu nilai-nilai aqli dalam memberi khidmat kepada kepentingan umum. Selain itu, pendekatan pemikiran tidak mengambil kira politik sebagai satu faktor perubahan.

4. Pendekatan Akidah – pendekatan ini bertolak daripada kepercayaan bahawa sebab kepada krisis yang dihadapi oleh umat Islam sekarang ialah penyelewengan akidah mereka ini. Bagaimanapun, dalam mengatasi masalah berkenaan para pendokong pendekatan ini berusaha mentafsir kembali konsep akidah berasaskan kefahaman tertentu yang banyak menumpukan kepada masalah-masalah cabang dan bukannya kepada prinsip yang menyeluruh. 4

5. Pendekatan Dakwah – iaitu pendekatan yang berasaskan metod tabligh, dakwah dan tazkirah. Pendekatan ini lebih bersifat reaksi terhadap tekanan politik dalam arena kerja-kerja keislaman.

6. Pendekatan Ketamadunan atau Hadhari – pendekatan ini menumpukan perhatian kepada pokok pangkal cabaran yang dihadapi oleh umat Islam sekarang, dan berasaskan dengan mentafsir rahsia kemundurannya yang menyeluruh itu dalam penilaian bahawa ia sesuatu yang rumit dan mempunyai beberapa dimensi.

Secara teorinya pendekatan ini merangkumi semua pendekatan lain di atas. Bagaimanapun, dalam realitinya setiap pendekatan berkenaan diberi ruang yang sesuai dengan saiz masing-masing yang sebenar. Matlamatnya ialah untuk membina satu rangkaian pendekatan yang bersepadu atau suatu idea yang komprehensif yang mampu menentukan jenis kesan timbal-balik antara pendekatan-pendekatan itu sendiri, dan jenis hubungan antaranya dalam realiti yang sebenar ke arah menyelesaikan krisis berkenaan berasaskan usaha yang menyeluruh dan berbagai-bagai dimensi.

Pendekatan ini dinamakan dengan Pendekatan Islam Hadhari kerana inilah satu pendekatan yang komprehensif dan holistik yang mana Malaysia ketika ini menjadi pelopor dan juga penggerak ke arah menjadikannya sebagai model untuk negara-negara Islam lain di dunia masa kini. Ianya diutarakan untuk diimplimentasikan dalam sistem pentadbiran Negara bagi mengatasi kemelut dan juga persepsi masyarakat dunia terhadap umat Islam selama ini dengan persepsi yang negatif. Justeru, Kerajaan Malaysia telah mengambil langkah perlu bagi meneliti semula pelbagai pendekatan dan kaedah untuk diperkemaskan supaya lebih seimbang dan menyeluruh, merangkumi pembangunan prasarana dan pembangunan ekonomi, diperkukuhkan dengan pembangunan manusia melalui program pendidikan yang komprehensif, diperlengkapkan pula dengan program pembangunan rohani untuk menyemai nilai-nilai murni bagi menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan harian masyarakat Islam di Malaysia.

Pedoman Al-Quran Dalam Pembangunan Insan

Manhaj ataupun pendekatan yang digariskan oleh al-Quran sebagai pedoman kepada manusia untuk membangunkan Modal Insan adalah bergantung kepada sejauh mana pengetahuan manusia terhadap tiga elemen penting yang harus dibangunkan, iaitu hakikat manusia itu sendiri, kehidupannya dan alam semesta.

Pertama - Manusia : Apa yang dimaksudkan dengan manusia atau kewujudan manusia dalam konteks ini ialah asal usul kejadiannya dari segi jasmani, akal, pemikiran , nuraninya (jiwa ) dan potensi yang ada pada diri mereka yang dianugerahkan oleh Allah. Hakikat bagi diri manusia itu terbina di atas dua perkara, iaitu kehinaan dan kemuliaan. Perbahasan lanjut mengenai kedua-dua hakikat ini adalah seperti berikut :

a. Asal Usul Kejadian (Rendah/Hina). Manusia adalah makhluk yang diciptakan daripada bahan yang rendah (hina). Asal usul kejadiannya adalah daripada tanah. Jalinan zuriatnya berasal daripada air yang hina. Keadaan manusia jika dikurniakan umur yang panjang akan kembali kepada usia tua ganyut sehingga menyebabkannya tidak mengerti apa-apa (nyanyuk) , walaupun sebelum ini dia memiliki kekuatan jasmani dan juga memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Ayat-ayat berikut dapat menjelaskan hakikat kejadian manusia, iaitu:

فلينظر الإنسان ممّ خلق . خلق من مّاءٍ دافق . يخرج من بين

الصٌّلب والتّرآئب .

Maksudnya: ”(setelah mengetahui yang sedemikian), maka hendaklah manusia memikirkan daripada apa dia diciptakan. Dia diciptakan daripada air (mani) yang memancut ( ke dalam rahim) – yang keluar dari ’tulang sulbi’ lelaki dan ’tulang dada’ perempuan”.

( Al-Quran : Surah at-Taariq , Ayat 5 – 7 )

إنا خلقنا الإنسان من نّطفةٍ أمشاج نّبتليه فجعلنآه سميعا بصير .

Bermaksud : “Sesungguhnya Kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya daripada air mani yang bercampur (daripada pati benih lelaki dan perempuan) serta Kami tetap mengujinya (dengan kewajipan-kewajipan; oleh itu maka Kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat”

( Al-Quran : Surah al-Insan , Ayat 2 )

b. Keistimewaan dan Kelebihan. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan ke atas seluruh makhluk lain di dunia ini. Manusia pertama di dunia ini iaitu Nabi Adam a.s telah dimuliakan oleh Allah berbanding para malaikat dan makhluk-makhluk lain dengan melantiknya menjawat jawatan khalifah di muka bumi. Firman Allah s.w.t :

وإذقال ربّك للملآئكة إنّي جاعل في الأرض خليفة

Bermaksud: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat;” Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi”.

( Al-Quran : Surah al-Baqarah , Ayat 30 )

ولقد كرّمنا بني ءادم وحملناهم في البرّ والبحر ورزقناهم من

الطيّبات وفضّلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلا .

Bermaksud: ”Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam; dan Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di lautan; dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka daripada benda-benda yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk lain yang telah Kami ciptakan”

Berdasarkan kepada ayat-ayat ini maka sepatutnya kita bertanya bagaimanakah kedua-dua hakikat ini, iaitu sifat lemah yang ada pada diri manusia dan keistimewaannya sebagai khalifah berbanding dengan makhluk-makhluk lain di muka bumi ini boleh bergabung dalam satu hakikat kejadian manusia ? Sebenarnya bukan dengan kemampuan dan kehendak manusia yang mengadakan sifat-sifat itu. Semua sifat semulajadi dan keistimewaan ini datangnya daripada Allah s.w.t. Walaupun manusia itu berasal daripada tanah yang rendah martabatnya, kemudian daripada air mani yang hina, namun Allah menghendaki makhluk yang pada mulanya serba lemah ini untuk menjalankan misi memakmurkan muka bumi. Maka untuk tujuan itu Allah membekalkan kepada manusia bakat-bakat yang luar biasa serta menjadikan mereka istimewa dengan sifat-sifat yang tidak terdapat pada makhluk yang lain di muka bumi ini.

Allah mengurniakan kepada manusia akal, pemikiran, tenaga dan kekuatan serta keinginan untuk memiliki dan menguasai benda-benda lain yang diciptakan oleh Allah di bumi ini. Kelebihan ini terjelma dalam setiap diri manusia bagi mempermudahkannya untuk menguasai kebanyakan haiwan dan makhluk-makhluk lain. Dengan sifat-sifat ini juga akan mempermudahkan mereka melaksanakan peranan sebagai khalifah serta pemakmur alam semesta ini. Lantaran itu mereka berupaya mewujudkan tamadun manusia yang unggul. Hal ini diperjelaskan oleh Allah menerusi firman-Nya:

هوأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها

Bermaksud: “Dialah yang menjadikan kamu daripada bahan-bahan bumi, serta menghendaki kamu memakmurkannya” ( Al-Quran : Surah Hud , Ayat 60 )


Jadi, manusia dari segi hakikat dirinya adalah hamba milik Allah yang berasal daripada sifatnya yang lemah dan akan berakhir pula dengan lemah. Akan tetapi disebabkan oleh risalah ketuhanan (rububiyah dan uluhiyah) yang dipertanggungjawabkan kepada mereka, maka manusia dapat memiliki sifat-sifat yang luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada diri mereka.
Dengan itu mereka layak untuk diangkat martabat dan dimuliakan, asalkan mereka menggunakan sifat-sifat itu dengan cara yang betul. Sifat-sifat inilah yang menjadi pergantungan sama ada kedudukan manusia itu diangkat martabatnya dan dimuliakan. Penggunaan sifat-sifat ini dengan cara yang betul disebut sebagai amanah, seperti firman Allah s.w.t :


إنا عرضنا الأمانة على السّماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولا .

Bermaksud: “Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya), maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya dan (pada ketika) manusia sanggup memikulnya. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia itu adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan” (Al-Quran : Surah al-Ahzab , Ayat 72)

Mengapakah al-Quran memfokuskan hakikat kejadian manusia itu kepada dua sifat bertentangan ini ? Dalam satu hakikat yang asal, manusia itu disedarkan oleh Allah tentang unsur-unsur kejadiannya yang lemah dan hina, dan dalam masa yang sama iaitu hakikat yang sebaliknya pula Allah mengurniakan manusia suatu keistimewaan dan kelebihan yang tiada tandingannya berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Sebenarnya, manusia yang mampu membina tamadun unggul di dunia ini ialah manusia yang dididik melalui dua hakikat ini secara serentak.

Sebaliknya orang yang hidup hanya melihat kepada sifat lemah dan rendah dirinya (kehinaan) semata-mata tentunya akan terus merasa lemah sehingga menjadikan dia mangsa kepada penindas yang angkuh. Akibatnya, sukarlah baginya untuk melakukan sesuatu kerja atau memberikan perkhidmatan kemanusiaan seperti yang dipertanggungjawabkan oleh Allah kepadanya. Dengan sifat kelemahan dan kehinaan ini semata-mata, dia tidak akan memberikan apa-apa sumbangan untuk memakmurkan muka bumi dan membangunkan tamadun manusia seperti yang diharapkan oleh Allah s.w.t.

Begitu juga jika manusia itu hanya mengetahui bahawa dia adalah makhluk yang istimewa dan dimuliakan oleh Allah tanpa menginsafi tentang sifat-sifat kelemahan dan kehinaan yang ada pada dirinya. Ini akan menyebabkan dirinya merasa begitu berkuasa terhadap semua makhluk yang ada di sekitarnya dan akan terus mabuk dengan keegoan sifat-sifat kemuliaannya. Akhirnya, dia akan bertindak sebagai penguasa mutlak tanpa memperdulikan kekuasaan Allah s.w.t dan dengan sewenang-wenangnya akan melakukan kerosakan serta kebinasaan terhadap makhluk-makhluk lain yang lemah daripadanya.

Tegasnya, manusia yang tidak peka dengan himpunan hakikat kedua-dua sifat hina dan mulia ini, lazimnya akan melakukan salah satu daripada dua perkara berikut, iaitu:

(1) Sama ada bersikap melampau dan membesar diri terhadap orang lain dengan sifat kemuliaan dan keistimewaan yang ada pada dirinya, jika ada peluang berbuat demikian. Ataupun,

(2) Akan terjebak dalam perasaan hina dan rendah diri terhadap orang lain jika tidak mendapat peluang ataupun putus harapan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

Inilah kedua-dua sifat dan juga sikap yang memusnahkan tamadun manusia seperti yang kita lihat dalam lipatan sejarah silam. Bumi ini tidak pernah berlaku kerosakan pada mana-manapun kerana faktor-faktor semulajadinya. Tidak juga oleh perbuatan binatang. Tetapi kerosakan yang terjadi di bumi sehingga menimbulkan bala bencana kerana disebabkan oleh kedua-dua perkara ini. Satu pihak menyimpang kea rah sikap meninggi diri dan menindas, sementara satu pihak lagi terlalu mengalah dan merasa hina diri. Lantaran itu hilanglah sikap kerjasama antara sesama mereka, lalu menyemarakkan api kebencian yang akhirnya membawa kepada perbalahan dan pembunuhan.

Kedua – Kehidupan: Kehidupan yang dimaksudkan di sini ialah umur yang dimiliki oleh manusia, iaitu bagaimana manusia menjalani kehidupan sehariannya. Seperti yang diketahui perkara yang paling utama bagi manusia dalam dunia ini ialah persoalan umurnya, iaitu kehidupan yang dikecapinya sepanjang hayat. Sebarang usaha yang dilakukan oleh manusia sama ada mencari rezeki, membina rumah, memakai pakaian yang cantik-cantik atau menikimati hidangan makanan yang lazat, semuanya itu dilakukan demi untuk kesenangan di dalam kehidupannya.

Sesungguhnya ada hikmah tersendiri apabila Allah menjadikan sikap manusia yang sayangkan umur serta kehidupannya itu sebagai suatu fitrah. Ini kerana umur adalah modal yang paling bernilai dan berharga bagi seseorang itu untuk membangunkan serta memakmurkan bumi Allah ini. Allahlah yang menghendaki manusia hidup di dunia ini dan juga menikmati segala kesenangan serta kemewahan yang disediakan-Nya untuk menguji siapakah di antara hamba-hamba-Nya yang benar-benar taat serta bersyukur dan juga ingkar kepada perintah-Nya. Firman Allah s.w.t :

ولكم في الأرض مستقرُّ ومتاع إلى حين .

Bermaksud: “ Dan bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi, dan juga diberi kesenangan hingga ke suatu ketika (mati) (Al-Quran : Surah al-A’raaf , Ayat 24 )

وهوالّذي أحياكم ثمّ يميتكم ثمّ يحييكم إنّ الإنسان لكفور .

Bermaksud : “Dan Dial ah yang menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, kemudian Dia menghidupkan kamu semula. Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur”.

(Al-Quran : Surah al-Hajj , Ayat 66.

Oleh hal yang demikian, manusia itu haruslah sedar bahawa kehidupan di dunia ini adalah sementara sahaja dan kehidupan yang kekal abadi ialah di akhirat. Inilah yang seharusnya disedari dan dihayati oleh setiap insan di dalam keghairahanya mengecapi kesenangan hidup di dunia ini. Firman Allah s.w.t :

وما هذه الحياة الدّنيا إلاّ لهو وّلعب وإن الدّار الأخرة لهي الحيوان

لو كانوا يعلمون .

Bermaksud: “Dan (ingatlah bahawa) kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui”

( Al-Quran : Surah al-Ankabut , Ayat 64 ).

Perhatikanlah betapa rendah dan naifnya kehidupan dunia yang kita lalui ini jika kita tidak bersyukur dan tidak berbuat sesuatu untuk bekalan di hari akhirat. Ianya hanya diibaratkan oleh Allah sebagai permainan dan senda gurau yang bersifat sementara. Sebagai hamba Allah yang bersyukur, kita seharusnya membuka minda dan insaf tentang keutamaan yang perlu kita lakukan di sepanjang umur kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Pembangunan Modal Insan yang sepatutnya diterapkan ke dalam setiap jiwa insan di dunia ini mestilah berteraskan kepada ketauhidan kepada Allah ( Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah ). Seperti firman Allah s.w.t :

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين

Bermaksud: “Sesungguhnya sembahyangku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekelian alam “.

(Al-Quran : Surah al-An’am , Ayat 162)

Sungguhpun dunia ini hanya sementara dan diibaratkan oleh Allah sebagai permainan dan gurauan, namun Allah s.w.t memberi kelebihan kepada manusia di dalam aspek yang lain jika manusia tahu bersyukur dan menggunakan nikmat dunia ini dengan mengikut hukum dan ketentuan Allah. Sebenarnya di dalam al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang membangkitkan semangat orang-orang mukmin supaya beramal soleh di dunia ini supaya mereka diberi nikmat kehidupan yang baik oleh Allah di muka bumi ini. Firman Allah :

Bermaksud: ”Sesiapa yang beramal soleh, daripada lelaki atau perempuan sedang dia beriman, maka sesungguhnya Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik”

( Al-Quran : Surah an-Nahl , Ayat 97 )

Begitu juga Allah s.w.t memperingatkan kita supaya tidak mengabaikan ataupun melupakan habuan serta nikmat dunia yang dianugerahi-Nya kepada kita di dunia ini seperti firman-Nya :

ولا تنس نصيبك من الدّنيا وأحسن كما أحسن الله إليك .

Bermaksud: “Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia, dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu” ( Al-Quran : Surah al-Qasas , Ayat 77 )

Allah s.w.t juga menyeru manusia supaya mempertahankan kehidupan dan keamanan di dunia ini daripada segala pecerobohan dan kemusnahan. Ini bermakna bahawa walaupun dunia ini dianggap oleh Allah sebagai tidak penting, hanya sekadar permainan dan gurauan tetapi sebagai hamba-Nya kita mesti memerah seganap keupayaan untuk menyelamatkan kehidupan makhluk di dunia ini daripada sebarang bahaya dan bencana. Firman Allah s.w.t :

ولا تبغ الفساد في الارض إن الله لا يحب المفسدين .

Bermaksud: ”Janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi ini, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerosakan” ( Al-Quran : Surah al-Qasas , Ayat 77)

Tegasnya, Allah s.w.t tidak membataskan pentakrifan kehidupan manusia di dunia ini dari satu segi sahaja (permainan dan gurauan). Malah Allah s.w.t memberi penghormatan sehingga menganugerahkan kemuliaan dan juga keistimewaan kepada manusia yang hidup di dunia ini dengan kehidupan yang baik sekiranya mereka bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah.

Ketiga - Alam Semesta : Ialah segala unit alam yang ada di muka bumi ini yang dipergunakan oleh manusia sebagai alat untuk menjalani kehidupan mereka.

Kesimpulan: Sekalipun manusia mengetahui hakikat kepentingan ketiga-tiga elemen ini untuk dijana bagi membangunkan Modal Insan di muka bumi milik Allah ini, namun usaha dan kesungguhan mereka untuk mencari jalan pembersihan jiwa adalah merupakan syarat asasi yang melayakkan diri mereka untuk membentuk tamadun yang berteraskan kepada pembangunan Modal Insan. Firman Allah s.w.t :

ومن تزكّى فإنما يتزكّى لنفسه وإلى الله المصير .

Bermaksud :”Dan sesiapa yang membersihkan dirinya (dari segala yang dilarang) maka sesungguhnya dia melakukan pembersihan itu untuk kebaikan dirinya sendiri dan (ingatlah), kepada Allah jualah tempat kembali” ( Al-Quran : Surah Faatir , Ayat 18 )

Pembersihan jiwa merupakan satu syarat asasi di dalam usaha untuk membangunkan Modal Insan kerana dengannya seseorang itu akan memikul tanggungjawab dengan setulus hati dan pengabdian diri kepada Allah s.w.t. Sekiranya jiwa manusia itu kotor dengan segala perkara maksiat dan bergelumang dengan hawa nafsu yang tercela, maka jiwa yang rosak ini boleh mendorong berlakunya kerosakan dan kemusnahan kepada manusia lain serta alam semesta ini.

Ini bererti bahawa Allah tidak mewajibkan sesuatu suruhan dan juga hukum yang berkaitan hak-Nya seperti solat, puasa, haji dan seumpamanya melainkan dengan tujuan membersihkan jiwa orang mukmin daripada segala sifat yang keji dan tercela. Apabila jiwa manusia itu telah dihiasi dengan sifat-sifat yang mahmudah (terpuji), barulah akal dan juga pemikiran manusia itu telah terbina dengan sifat-sifat kemanusiaannya yang akan mendorong dirinya untuk melakukan kebaikan sesama insan, sesama makhluk dan juga kepada alam semesta ini. Tegasnya, usaha dan juga pendekatan ke arah membangunkan Modal Insan haruslah berteraskan kepada pembersihan hati dan jiwa ( tazkiah al-nafs ).1 Lihat Sidek Baba (2004), Cabaran dan Harapan Dalam Penerapan islam Hadhari,(Kertas Kerja di Seminar Antarabangsa Islam Hadhari anjuran Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya pada 24-25 November 2004.

2 Taha Jabir al-‘Alwani, Khawatir Fi al-Azmah al-Fikriyah Wa al- Ma’zaq al-Hadhari Li al-Ummah al-Islamiyah, Virginia: al-Ma’had al-Alami Li al-Fikr al-Islami , 1989, hlm. 150.

3 Salahuddu al-Jursyi, al-Muqaddimah al-Nazariyah Li al-Islamiyin al-Muttaqaddimin, Dar al-Barq , 1987, hlm. 76.

4 Lihat Hisham Ja’far, al-‘Amal al-Islami Baina al-Tarh al-Siasi Wa al-Tarh al-Hadhari, dlm. Wazurat al-Auqaf, hlm. 227-228.

Wednesday, 25 June 2008

KEWAJIBAN MENTA’ATI PEMERINTAH

Presiden SAPP, Datuk Yong Teck Lee dan dua Ahli Parlimen BN Sabah yang menganggotai Parti SAPP iaitu YB Datuk Eric Majimbun ( Sepanggar ) dan YB Datuk Dr Chua Soon Bui ( Tawau ) telah membuat pengumuman rasmi bahawa ‘ SAPP sudah hilang kepercayaan terhadap Perdana Menteri. Mereka merancang dan bercadang untuk menyokong usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri pada sidang Dewan Rakyat dalam masa terdekat.

Siapakah Yong Teck Lee dan Parti Maju Sabah ( SAPP ) yang bersungguh-sungguh untuk menjatuhkan kerajaan BN pimpinan YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi? Sanggupkah wakil-wakil rakyat yang beragama Islam dari kalangan UMNO, PAS dan PKR untuk bersekongkol dengan seorang pemimpin cina yang jelas bukan beragama Islam dan juga sebuah parti yang jelas bukan berteraskan Melayu dan Islam . Kenapa pemimpin non-muslim (kafir) seperti Yong Teck Lee ingin menjatuhkan pemimpin Islam yang telah diberi mandat dan juga bai’ah oleh rakyat Negara ini melalui sistem demokrasi dalam Pilihanraya Umum ke-12 yang lalu ?

Alhamdulillah pada tahun 1994, Yong Teck Lee telah membantu UMNO di Sabah bagi menggulingkan kerajaan PBS yang pro-kristian. Beliau telah keluar daripada PBS dan telah menubuhkan Parti Baru iaitu SAPP . Tindakan beliau ini telah mengakibatkan kerajaan Pairin Kitingan yang memusuhi Islam di Sabah telah tumbang. Tindakan beliau ini memang patut disokong dan dipuji pada ketika itu kerana beliau telah membantu orang melayu dan Islam di Sabah menumbangkan empayar kerajaan Kristian yang dipimpin oleh Pairin. Tapi, sekarang Pairin telah rujuk semula ke dalam BN dan tidak lagi mengambil pendekatan memusuhi UMNO dan Islam.

Apa dah jadi kali ini ? Yong Teck Lee bertindak seperti jaguh bagi kaum cina di Sabah dan juga mungkin jaguh bagi semua kaum cina untuk menjatuhkan seorang pemimpin Melayu Islam dari kalangan UMNO, iaitu Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi. Lagaknya sama seperti Lee Kuan Yew , bekas Perdana Menteri Singapura yang memusuhi kepimpinan Melayu dan Islam pada suatu ketika dahulu.

Kepada Pemimpin-pemimpin Melayu Islam dari kalangan UMNO, PKR dan PAS yang bergelar Ahli-Ahli Yang Berhormat di Dewan Rakyat; sayugia saya ingin menasihatkan mereka tentang firman Allah s.w.t :

لايتخذ المؤمنون الكافرين أوليأء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير

Bermaksud :” Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin/teman) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, nescaya lepaslah ia dari pertolongan Allah Kecuali kerana (siasah) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diriNya (siksaNya). Dan Hanya kepada Allah kembalimu “. ( Al-Quran, Surah Ali Imran : Ayat 28 )

Peringatan yang dinyatakan oleh Allah s.w.t menerusi firman-Nya dalam ayat di atas adalah amat jelas sekali supaya setiap orang mukmin jangan sekali-kali menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Sanggupkah kita mendengar serta mengikut telunjuk seorang pemimpin kafir seperti Yong Teck Lee demi untuk menjatuhkan seorang pemimpin (ulil amri) yang beragama Islam separti Pak Lah. Insaf dan sedarlah bahawa Allah memperingatkan bahawa mana-mana orang mukmin yang melakukannya, maka mereka akan terlepas daripadaa pertolongan serta rahmat-Nya.

Renunglah hadis ini : ” Wajib ke atas setiap muslim dengar dan taat kepada pemerintah sama ada pemerintah itu ia suka atau ia tidak suka, selama ia tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka apabila ia diperintahkan melakukan maksiat, janganlah ia dengar dan taat ” ( Riwayat Bukhari )

Pernahkah Pak Lah menyuruh rakyat Malaysia, khasnya orang Islam di negara ini untuk melakukan maksiat dan melanggar perintah Allah ? Janganlah kerana harga barang naik, minyak petrol dan diesel naik maka menyebabkan kita menderhaka kepada pemerintah dan ulil amri. Ingatlah akan hadis berikut :

Hendaklah kamu dengar dan taat kepadaa pemerintah dalam keadaan menyusahkan dan menyenangkan kamu, dalam keadaan kamu suka atau kamu tidak suka, dan dalam keadaan mereka membolot harta kekayaan dengan membelakangkan kamu ” ( Riwayat Muslim ).

Jelaslah kepada kita bahawa Rasulullah s.a.w telah memberi garis panduan kepada kita bagaimana akhlak kita sebagai rakyat kepada pemerintah. Sama ada kita suka ataupun tidak kepada pemerintah yang telah dipilih oleh rakyat, maka kita wakib patuh dan taat kepada kepimpinan seseorang pemerintah itu. Tegasnya, Pak Lah yang telah diberi watikah sebagai Perdana Menteri oleh SPB Yang DiPertuan Agong hendaklah ditaati dan sesiapa yang melakukan sebarang usaha penentangan terhadapnya dianggap sebagai penderhaka ( bughat ).

Kalau ada di kalangan wakil rakyat UMNO, PAS dan juga PKR yang bersekongkol dengan agenda jahat SAPP yang didalangai oleh seorang pemimpin parti cina yang anti kepimpinan Islam ini maka jelaslah bahawa golongan yang menyokong usul undi tidak percaya di Parlimen nanti adalah sebagai puak pelampau ( bughat ). Janganlah kita mengikut telunjuk orang kafir sebagaimana pemimpin-pemimpin di dunia Arab yang telah menyokong dan bersekongkol dengan George W.W. Bush (Amerika) dan Tony Blair ( Britain) semasa menggulingkan Saddam Hussein di Iraq. Renunglah..!

SHAMSUDDIN MONER EL-ASKARY

Tuesday, 24 June 2008

PROGRAM "DISKUSI MEMPERKASA KETUANAN MELAYU"

Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) menerusi Bahagian Sukarelawan Al-Falah YADIM akan menganjurkan program siri jelajah “Diskusi Memperkasa Ketuanan Melayu” bagi memberi penjelasan dan juga berdailog dengan masyarakat setempat tentang pentingnya perpaduan Melayu-Islam dan mempertahankan ketuanan Melayu.

(Gambar - dari kiri Datuk A. Aziz Deraman, Prof. Dr. Idris Zakaria, Dr. Zubir Harun dan Datuk Rahim Bakar- Mantan Menteri Besar Pahang semasa program "Diskusi Memperkasa Ketuanan Melayu" yang diadakan di Bentong Pahang pada 8 Jun 2008).

Siri Jelajah Program "Diskusi Memperkasa Ketuanan Melayu" yang pertama telah diadakan pada 17 Mei 2008, bertempat di Dewan Besar IKIM Kuala Lumpur dan mendapat sambutan yang agak menggalakkan dengan kehadiran lebih 400 orang peserta dari sekitar Lembah Klang. Manakala siri yang ke-2 pula telah diadakan di Dewan Sultan Ahmad Shah, Majlis Perbandaran Bentong pada 8 Jun 2008 yang juga mendapat sambutan yang amat menggalakkan dengan kehadiran lebih 600 orang dari pelbagai golongan dari sekitar Daerah Bentong, Pahang.

Sehubungan dengan itu, Bahagian Sukarelawan Al-Falah YADIM amat berbesar hati menjemput tuan-tuan/puan-puan yang berada negeri Melaka dan sekitarnya untuk hadir menjayakan program siri jelajah "Diskusi Memperkasa Ketuanan Melayu" yang seterusnya. Program tersebut bakal diadakan sebagaimana maklumat berikut :

Tempat : Kolej Teknologi Islam Antarabangsa Melaka (KTIAM)
Kampus Utama,Batu 28,
Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka.

Tarikh : 28 Jun 2008 ( Sabtu )

Masa : 9.00 pg – 1.00 ptg

Ahli Panel i. YBhg. Datuk Mohd Nakhaie Hj. Ahmad -YDP YADIM

ii. YBhg. Datuk A. Aziz Bin Deraman -Mantan KP DBP

iii. YBhg. Profesor Dr. Idris Zakaria - UKM

YBhg. Dato’ Shamsul Najmi B. Samsuddin (Selaku Moderator)

Monday, 23 June 2008

KETUANAN MELAYU-ISLAM

KONTRAK SOSIAL SEBAGAI ASAS
PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM MALAYSIA

Oleh:
SHAMSUDDIN MONER EL-ASKAREY - Pengarah PISPEM

Pengenalan

Sejarah telah merakamkan bahawa kedatangan agama Islam ke rantau ini (Tanah Melayu) yang kini dinamakan Malaysia adalah melalui ahli perniagaan Arab yang menyebarkannya melalui lisan dengan sifat sopan santun mereka berkomunikasi dengan penduduk tempat. Dakwah Islam yang masuk ke rantau ini bukannnya melalui kekerasan dan peperangan. Penduduk tempatan telah menerima Islam secara aman serta sukarela tanpa ugutan dan hasutan. Mereka terpengaruh dan terpikat dengan cara ahli-ahli perniagaan Arab itu menyebarkan agama Islam secara hkmah dan bijaksana.

Pengaruh dakwah asal yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab itu sangat mendalam kesannya sehingga Sultan Melayu yang memerintah Melaka pada masa itu telah dengan rela hati memeluk Islam dan diikuti seterusnya oleh rakyat jelata. Peristiwa Sultan Melaka memeluk agama Islam sangat penting dirakamkan di sini kerana ia telah memenuhi ciri-ciri sebagai sebuah negara Islam kerana sejak dari itu Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka adalah merupakan sebuah kerajan Islam di Nusantara ini yang mengamalkan undang-undang Islam di dalam pemerintahannya.

Sejak dari itu, negeri-negeri di Tanah Melayu tidak pernah menukar identitinya sebagai sebuah negeri yang mengamalkan sistem perundangan dan pemerintahan Islam sekalipun ianya pernah dijajah selama hampir 500 tahun bermula dengan Portugis ( 1511 ), Belanda ( 1641 ), Inggeris (1824), Jepun ( 1941-1945 ) dan dijajah oleh Inggeris semula pada 1945 hinggalah negara ini merdeka dari British pada 31 hb Ogos 1957. Penjajah hanya berjaya menjajah negara ini secara fizikal dan juga ekonomi sahaja, sedangkan aqidah dan juga syariat Islam di negara ini tidak pernah diganggu-gugat dan berjaya dipertahankan oleh umat Islam.

Kemerdekaan Malaya pada ketika itu bukanlah melalui peperangan dengan pihak British tetapi melalui perbincangan dan rundingan dengan pihak penjajah dan dalam masa yang sama umat Islam Melayu pada ketika itu telah mengadakan kerjasama serta permuafakatan dengan bangsa-bangsa lain iaitu Cina dan India untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi mentadbir negara ini secara perkongsian kuasa. Ini dilakukan melalui ’Kontrak Sosial’, sepertimana juga Nabi Muhammad s.a.w. sewaktu hendak mendirikan sebuah negara Islam di Madinah telah mengadakan perjanjian dan juga persetiaan murni dengan masyarakat bukan Islam di sana dengan ’Piagam Madinah’.
Perkongsian Kuasa di Malaysia

Prof Tan Sri Ahmad Mohamed Ibrahim dalam Kertas Kerjanya bertajuk “Prinsip-Prinsip Perlembagaan Islam dan Perundangan” yang dibentangkan di IKIM, Kuala Lumpur pada tahun 1999 berpendapat bahawa :

“Al-Quran dan Sunnah tidak meletakkan Perlembagaan yang terperinci untuk diikuti oleh orang-orang Islam pada masa ini. Akan tetapi terdapat beberapa prinsip yang disebutkan yang boleh memberi panduan kepada orang-orang Islam untuk memilih sistem yang terbaik bagi aturan politik bagi masyarakat dan zaman mereka “ 1

Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu, undang-undang Islam adalah undang-undang negara di Malaysia. Mazhab yang diikuti ialah Mazhab Syafie. Tidak boleh dinafikan lagi bahawa undang-undang Islam akan menjadi undang-undang Tanah Melayu sekiranya British tidak masuk campur dan menahannya. 2

Setelah mencapai kemerdekaan negara dari British pada 31 Ogos 1957, orang Melayu yang menjadi pribumi kepada negara ini telah berkongsi kuasa dengan lain-lain kaum yang sebelumnya menjadi pendatang ( imigran ) dari China dan India. Melalui perkongsian kuasa ini, maka lahirlah sebuah kerajaan Perikatan yang terdiri daripada berbagai kaum dan agama iaitu UMNO, MCA dan MIC untuk mengambil alih pemerintahan negara ini secara rasmi dari pihak British. Kuasa pemerintahan ini telah diperolehi daripada mandat yang diberikan oleh rakyat dalam Pilihanraya Umum pertama negara pada tahun 1955.

Inilah keunikan negara Malaysia yang merupakan sebuah negara Islam di rantau ini. Rakyatnya terdiri dari berbagai kaum, keturunan dan berbagai agama. Rakyatnya menganuti beberapa fahaman agama dan mengamalkan tradisi dan kebudayaan yang berbeza. Meskipun demikian, Perkara 3 Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa Agama Islam adalah agama bagi Persekutuan Malaysia ; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan.

Dato’ Seri Mohd Najib Tun Abd Razak, Timbalan Perdana Menteri Malaysia di dalam menjelaskan konsep pengkongsian kuasa ini menjelaskan bahawa : “ Malaysia menolak konsep asimilasi kaum kerana percaya ia tidak mampu menyatupadukan rakyat berbilang kaum dan agama dalam sesebuah negara, sebaliknya kerajaan berpegang teguh kepada prinsip integrasi yang terbukti berjaya membawa keharmonian dan kemakmuran kepada masyarakat Islam dan penganut agama lain. Kerajaan tidak pernah memaksa kaum tertentu supaya menukar identiti, nama, agama dan budaya mereka untuk diasimilasikan mengikut kaum majoriti. Paksaan juga tidak dilakukan terhadap sesuatu kaum dalam aspek pakaian dan pendidikan terutama menghadkan kepada satu aliran sekolah sahaja. Kita tidak pernah paksa mereka (rakyat pelbagai kaum) buat apa yang tidak sesuai dan selari dengan mereka . Inilah rahsia kejayaan Malaysia yang rakyatnya semakin kukuh perpaduan mereka. Malaysia yang didiami hampir 25 juta penduduk pelbagai kaum dan etnik dengan majoriti Melayu, Cina dan India sering disifatkan oleh negara luar sebagai contoh negara yang berjaya mengekalkan perpaduan dan kestabilan. Menerusi dasar perkongsian kuasa sejak negara mengecapi kemerdekaan pada tahun 1957, rakyat Malaysia hidup secara aman dan harmoni “. 3

Ini menzahirkan kepada kita bahawa Agama Islam merupakan agama rasmi bagi Malaysia, di samping agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Untuk meletakkan Islam sebagai agama rasmi di dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia bukanlah suatu perkara yang mudah. Ianya digubal hasil dari persetujuan yang telah dicapai antara penduduk berlainan agama dan kaum di Persekutuan Tanah Melayu yang terdiri dari kalangan bangsa Melayu, Cina dan India di atas asas Kontrak Sosial sewaktu menuntut kemerdekaan negara pada tahun 1957. Menerusi Kontrak Sosial berkenaan maka ketiga-tiga kaum yang terbesar di negara ini yang terdiri daripada pertubuhan UMNO ( Melayu ), MCA ( Cina ) dan MIC (India) telah membentuk sebuah pakatan politik , iaitu Parti Perikatan pada tahun 1955 bagi menyertai Pilihanraya Umum ke arah perkongsian kuasa bagi membentuk sebuah kerajaan yang berdaulat dan merdeka dari kuasa British.

Perkongsian Kuasa antara parti politik Melayu Islam yang terdiri dari UMNO dengan parti-parti politik yang bukan Islam seperti MCA dan MIC sejak tahun 1955 hingga kini adalah tidak bercanggah dengan nas al-Quran, seperti firman Allah s.w.t. :

لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين

Bermaksud: “Allah tidak melarang kamu melakukan keadilan dan kebaikan terhadap orang yang bukan Islam yang tidak memusuhi kamu dan tidak menghalau kamu dari kampung halaman kamu,sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil “ 4

Kerjasama dan pakatan umat Islam di Malaysia dengan kaum Cina dan India ini juga adalah selari dan mencontohi sirah Nabi Muhammad S.A.W yang telah membentuk kerjasama dengan Auz dan Khazraj serta kaum Yahudi dan Nasara di Madinah menerusi Piagam Madinah bagi membentuk sebuah negara Islam Madinah.

Di atas prinsip pakatan dan perkongsian kuasa inilah maka umat Islam di Malaysia yang parti siasah UMNO menjadi tunggaknya, telah mentadbir dan memerintah negara ini bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin dari kalangan parti-parti bukan Islam seperti MCA, MIC, Gerakan dan lain-lain parti bagi mengelakkan berlakunya ketidakpuasan hati dan huru hara di dalam negara. Prinsip ini jelas sekali tidak bertentangan dengan nas syarak seperti firman Allah s.w.t. :

لايتخذ المؤمنون الكافرين أوليأء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير

Bermaksud :” Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin/teman) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, nescaya lepaslah ia dari pertolongan Allah Kecuali kerana (siasah) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diriNya (siksaNya). Dan Hanya kepada Allah kembalimu “. 5

Perkongsian Kuasa antara umat Islam dan juga lain-lain kaum yang bukan beragama Islam di Malaysia adalah berasaskan kepada siasah syar’iyah dan ‘maslahah ammah’ bagi mengelakkan daripada berlakunya peperangan dan rusuhan kaum yang boleh membantutkan usaha ke arah mewujudkan sebuah negara merdeka dan berdaulat.

Status Malaysia Sebagai Negara Islam

Status Malaysia sebagai sebuah negara Islam ini tidak akan terjejas, sekalipun Malaysia dipandang sebagai sebuah negara sekular di sisi ahli-ahli perundangan Barat dan beberapa orang tokoh ulama dari kalangan parti pembangkang di negara ini. Hakikat bahawa Malaysia adalah sebuah negara Islam sebenarnya turut diperakui oleh sebahagian pakar perundangan moden yang membuat kajian dan penilaian secara ikhlas dan jujur. Yang Arif Datuk Hashim Yeop A.Sani dalam kajiannya mengenai Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa Malaysia secara sah bolehlah mengisytiharkan negara ini sebagai sebuah negara Islam walaupun pada hakikatnya ia adalah sebuah negara ‘sekular’ dan tidak semua undang-undangnya diasaskan kepada hukum-hukum Islam.

Mempertikaikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam bermakna meletakkan kedudukannya dalam salah satu daripada dua jenis negara kafir yang dinyatakan di atas. Jika ini berlaku, maka kesannya amat besar sekali kepada masa depan umat Islam kerana ianya membawa erti bahawa umat Islam tidak wajib mempertahankan negara ini daripada pencerobohan musuh negara jika berlaku sebarang ancaman dan serangan musuh Islam dari dalam dan luar negara.

Sebagai memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai sebuah Negara Islam, maka bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr Mahathir bin Mohamad di dalam ucapan perasmiannya pada Mesyuarat Agung Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) di Kuala Lumpur pada 29 hb September 2001 telah mengisytiharkan bahawa Malaysia adalah sebuah Negara Islam. 12

Ada dua perkara penting yang tersirat di sebalik pengisytiharan Malaysia sebagai sebuah negara Islam , di mana dalam suasana dunia baru sahaja digemparkan dengan ‘Tragedi 11 September 2001’ ( 911 ). Dalam keadaan di mana dunia telah mengecam umat Islam sebagai pengganas (terrorist) dan puak ekstrem serta membawa imej militan kerana serangan berani mati dari rangkaian ‘Al-Qaeda’ meletupkan Washington Trade Centre (WTC) dalam sekelip mata. Imej umat Islam telah tercemar dengan tragedi ini.

Dua perkara penting yang tersirat di sebalik pengisytiharan tersebut adalah seperti berikut:

Pertama. Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu ingin menzahirkan serta memperlihatkan kepada dunia bahawa Malaysia adalah sebuah negara Islam yang progresif dan mengamalkan prinsip toleransi antara kaum serta agama dan tidak pernah menyokong sebarang tindakan keganasan dan ekstremis agama. Ini dapat dibuktikan dengan sistem perkongsian kuasa antara orang Islam dan bukan Islam di negara ini sejak merdeka tahun 1957 hingga kini, di mana kerajaan Malaysia yang dipimpin oleh orang Islam tidak pernah melakukan penganiayaan serta kezaliman kepada penganut agama-agama lain dan begitulah sebaliknya.

Kedua. Pendekatan Islam yang dibawa serta diamalkan di Malaysia adalah pendekatan yang sederhana dan tidak melampau. Semua kaum dan penganut dari berbagai agama di negara ini tidak pernah menyatakan kebimbangannya kepada apa sahaja dasar-dasar Islam ataupun sebarang program yang bermatlamat untuk memperkasakan pembangunan umat Islam secara terancang dan terbuka. Ini jelas terbukti apabila pengisytiharan Perdana Menteri pada ketika itu yang mengesahkan Malaysia adalah sebuah negara Islam telah dilakukan di hadapan pemimpin-pemimpin bukan Islam dalam perhimpunan Parti Gerakan Rakyat Malaysia iaitu sebuah parti politik kaum Cina yang bukan beragama Islam. Tiada bantahan dan juga tentangan daripada parti-parti kaum lain yang bukan beragama Islam di atas pengisytiharan Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Ini disebabkan kerana mereka yang bukan beragama Islam selama ini amat selesa dan hidup dalam aman dan harmoni di bawah pemerintahan kerajaan Islam yang dipimpin oleh UMNO, iaitu parti politik Melayu yang memperjuangkan Islam secara sederhana dan pragmatik.

Sheikh Al-Azhar, Dr Mohammad Sayed Tantawi ketika datang ke Malaysia untuk menghadiri Multaqa Ulama Sedunia di Putrajaya pada 10 Julai 2003, iaitu sewaktu ditemubual oleh wartawan selepas mengadakan kunjung hormat dengan Perdana Menteri Malaysia, memperakui bahawa :

“Malaysia merupakan contoh bagi negara Islam lain kerana Malaysia mengamalkan ajaran sebenar Islam. Sudah tentu Malaysia merupakan negara Islam contoh. Lihat sahaja pembangunannya yang amat pesat dan rakyatnya juga berpegang kepada ajaran sebenar Islam dengan aman dan damai tanpa rusuhan dan huru hara. Ini adalah ciri-ciri negara Islam kerana Islam adalah agama yang memajukan, bukannya memundurkan umatnya” 13

Dr Mohammad Sayed Tantawi menjelaskan lagi bahawa negara Islam lain harus mencontohi Malaysia dalam usaha memajukan umat Islam di negara masing-masing. Islam juga tidak suka kepada penceroboh dan orang-orang yang memerangi orang lain. Islam menyuruh pengikutnya tahu akan haknya, sama ada hak itu bersangkutan dengan agama atau keduniaan. Pada waktu yang sama, mereka tidak boleh menceroboh. Allah tidak suka kepada orang yang memerangi dan menceroboh hak orang lain.

Hasil daripada penjelasan Dr Mohammad Sayed Tantawi di atas yang dengan secara tegas menyatakan bahawa Islam adalah agama yang memajukan, bukannya memundurkan umatnya , maka dari sinilah lahirnya satu konsep dan pendekatan baru di Malaysia iaitu “Pendekatan Islam Hadhari”. Satu pendekatan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang maju, progresif serta berperadaban ataupun bertamadun. Konsep Islam Hadhari inilah kemudiannya di perbahas serta diperbincangkan secara terbuka di kalangan pemimpin-pemimpin politik dari kalangan Islam dan bukan Islam, kakitangan kerajaan serta para cendekiawan Islam yang akhirnya Islam Hadhari telah dijadikan sebagai manifesto Pilihanraya Umum Malaysia ke-11, pada bulan Mac 2004.

Inilah hasrat Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia yang baru (selepas Tun DR Mahathir Mohamad) untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara Islam contoh terutama kepada negara-negara Islam yang lain dengan ciri-ciri rakyat yang kuat bekerja, gigih, berfikir dan sentiasa berusaha menjadikan negara ini maju, berjaya, cemerlang, aman makmur serta diampuni Allah s.w.t. sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah di dalam al-Quran, seperti firman-Nya:

لقد كان لسباء في مسكنهم ءاية جناتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.

Bermaksud: “Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka iaitu dua buah kebuh di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan): Makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadaNya. Negeri kamu ini adalah negeri yang baik, aman dan makmur dan Tuhan kamu adalah maha pengampun” 14

Kedaulatan Islam Dalam Perlembagaan Malaysia

Pengisytiharan Malaysia sebagai sebuah negara Islam oleh bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr Mahathir bin Mohamad pada 29 hb September 2001 bukanlah sebagai satu ucapan kosong yang tidak mempunyai asas. Bukanlah mudah untuk seseorang pemimpin Islam di dunia ini untuk mengisytiharkan bahawa negaranya adalah sebuah negara Islam, apatah lagi seperti Malaysia ini yang jumlah nisbah penduduk Islam dengan bukan Islamnya dalam lingkungan nisbah 60:40 ( Islam 60% berbanding dengan bukan Islam 40 %). Apakah kekuatan yang ada pada umat Islam di Malaysia sehingga pemimpinnya berani mengisytiharkan negara ini sebagai sebuah negara Islam dan tidak sebagai sebuah negara’ sekular’ seperti yang diperakui oleh sesetengah pihak ?

Kekuatan yang dimaksudkan itu adalah bersandarkan kepada beberapa peruntukan undang-undang di dalam Perlembagaan Malaysia yang menzahirkannya secara telus dan terbuka bahawa Malaysia memenuhi ciri-ciri sebagai sebuah negara Islam. Lihat semula perbincangan mengenai ciri-ciri ataupun takrif sebuah negara Islam, sebagaimana pendapat Sheikh Muhammad Abu Zuhrah, Muhammad bin Hasan As-Syaibani serta Dr Muhammad Said Ramadhan Al-Buti di dalam perbincangan kita sebelum ini.

Antara kekuatan-kekuatan peruntukan di sisi Perlembagaan Malaysia yang mengukuhkan kedudukan Malaysia secara rasmi sebagai sebuah negara Islam adalah seperti berikut :

1. Ketua Negara Malaysia di bawah Perlembagaan.

Perkara 32 (1) Perlembagaan Malaysia memperuntukkan bahawa Ketua Negara adalah seorang yang beragama Islam.

“ Maka hendaklah ada seorang kepala Utama Negara bagi Persekutuan digelarkan Yang diPertuan Agong “ 15

Yang di Pertuan Agong ialah seorang Raja Melayu yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja untuk tempoh lima tahun menerusi Sistem Raja Berperlembagaan. Kedudukan Yang di Pertuan Agong seakan-akan Baginda Queen di England. Kedudukannya boleh dikatakan di antara kedudukan seorang raja dengan seorang presiden. Ini bermakna bahawa Ketua Negara bagi Malaysia ialah seorang yang beragama Islam iaitu dari kalangan sembilan orang Sultan dan Raja-Raja Melayu.

2. Tanggungjawab dan Peranan Utama Ketua Negara.

Tanggongjawab dan peranan utama Ketua Negara Malaysia, iaitu Yang DiPertuan Agong yang diberi kuasa pemerintahan di bawah Perlembagaan adalah memelihara kesucian agama Islam. Perkara ini terkandung di dalam Ikrar Sumpah Jawatannya sebagaimana yang telah dikehendaki di dalam Perkara 37 , Jadual Keempat , seperti berikut :

“ Kami …………………….ibni ………………Yang DiPertuan Agong bagi Malaysia bersumpah dengan melafazkan : Wallahi; Wabillahi; Watallahi; Maka dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia…Dan lagi kami berikrar mengaku dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya memeliharakan pada setiap masa ugama Islam dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman di dalam negeri “. 16

Oleh kerana semua orang Melayu di negara ini beragama Islam, maka semua Raja yang memerintah menjadi ketua agama Islam bagi negeri masing-masing, termasuk Yang di Pertuan Agong yang menjadi Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak beraja dan bersultan. Lantaran itulah maka seseorang yang dilantik sebagai Yang di Pertuan Agong akan berikrar untuk mempertahankan serta menjaga kesucian agama Islam sebagaimana di peruntukkan dalam Perkara 37, Jadual Keempat di atas.

Kerana itu UMNO sebuah parti umat Islam (Melayu) di negara ini memastikan bahawa Islam dan umat Islam senantiasa dilindungi. Atas kesedaran tersebut, UMNO ketika terlibat secara langsung menggubal Perlembagaan Persekutuan, memasukkan artikel-artikel tertentu mengenai Islam dan meletakkan Islam di bawah naungan bidang kuasa Ketua Negara dan Ketua Negeri. 17

3. Kuasa Pemerintahan Negara.

Kuasa ini diperuntukkan kepada Yang Dipertuan Agong, yang semestinya orang Melayu Islam di kalangan sembilan orang Raja-Raja Melayu , dan tidak kepada mana-mana pemimpin yang bukan Islam. Kuasa pemerintahan ini diperuntukkan dalam Perkara 39 Perlembagaan Malaysia :

“Kuasa pemerintahan bagi Persekutuan adalah terletak pada Yang DiPertuan Agong dan, tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang persekutuan peruntukan Jadual Kedua, kuasa itu boleh dijalankan olehnya atau oleh Jemaah Menteri atau mana-mana menteri yang diberi kuasa oleh Jemaah Menteri, TETAPI Parlimen boleh dengan undang-undang memberi tugas-tugas pemerintah kepada orang-orang lain” 18

Bagaimanapun, Yang di Pertuan Agong selaku Ketua Negara akan melantik seorang Perdana Menteri untuk melaksanakan tugas pemerintahan negara ini berasaskan kepada Sistem Demokrasi Berparlimen. Rakyat diberi kuasa untuk memilih sesebuah kerajaan menerusi mandat Pilihanraya Umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Mana-mana parti yang menang majoriti kerusi di Parlimen (Dewan Rakyat ) , maka pengerusi parti berkenaan akan dilantik oleh Yang di Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri bagi menjalankan tugas pemerintahan bagi pihak Yang di Pertuan Agong selaku Ketua Negara.

4. Kuasa Ketenteraan.

Untuk mengukuhkan kedudukan Yang DiPertuan Agong sebagai Ketua Negara yang memiliki kuasa pemerintahan serta kedaulatan, dan bagi mempastikan ugama Islam tetap terpelihara sebagai ugama rasmi negara, maka Perkara 41 Perlembagaan Malaysia telah memperuntukkan bahawa Yang Dipertuan Agong adalah Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera:

“Yang DiPertuan Agong ialah Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan “ 19

Dengan kuasa yang telah diperuntukkan kepada Yang Dipertuan Agong selaku Ketua Negara Malaysia seperti yang dinyatakan di atas, ianya memang bertepatan sekali dengan takrif negara Islam yang telah dikemukakan oleh Sheikh Muhammad Abu Zuhrah : Negara Islam ialah negara yang berada di bawah kuasa pemerintahan Islam dalam mana kekuatan dan pertahanannya berada di tangan umat Islam.

Jelas kepada kita bahawa kuasa pemerintahan dan juga kuasa ketenteraan dari segi menjaga keselamatan dan pertahanan negara seperti yang diperuntukkan di dalam Perlembagaan Malaysia adalah terletak di bawah bidang kuasa Yang Dipertuan Agong. Sebagai seorang yang memegang amanah untuk menjaga kesucian agama Islam, maka sudah tentulah Yang Dipertuan Agong dari semasa ke semasa akan melantik Ketua Polis Negara serta Ketua Panglima Angkatan Tentera bagi menjaga keselamatan dan keamanan negara di kalangan pemimpin-pemimpin beragama Islam berbanding dengan kaum-kaum lain yang bukan beragama Islam. Ini bermakna bahawa kuasa pertahanan dan keselamatan negara akan terus berada di tangan umat Islam. Inilah hakikat sebenarnya mengapa Malaysia diiktiraf oleh Persidangan Negara-Negara Islam ( OIC ) sebagai sebuah negara Islam.

Islam Sebagai Agama Persekutuan

Di permulaan Kertas Kerja ini telah dijelaskan bahawa Islam adalah agama bagi Persekutuan (Negara). Ianya sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Perkara 3 (1) Perlembagaan Malaysia, iaitu :

“Ugama Islam ialah ugama bagi Persekutuan; tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan” 20

Meletakkan Islam sebagai ugama yang tertinggi di dalam Perlembagaan Negara dan dalam masa yang sama membenarkan kaum-kaum lain mengamalkan agama masing-masing adalah selari dengan Piagam Madinah yang digubal oleh Nabi Muhammad s.a.w. sewaktu menegakkan negara Islam Madinah.

Bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr Mahathir bin Mohamad di persidangan Pemerintahan Dalam Masyarakat Majmuk di Institut Kefahaman Islam Malaysia ( IKIM ), Kuala Lumpur pada 17 Ogos 1995, menyatakan bahawa:

“Malaysia adalah negara majmuk dengan penduduk dan rakyat yang menganuti berbagai-bagai agama. Kerajaan Malaysia diterajui oleh orang Islam, bahkan Malaysia mengiktiraf Agama Islam sebagai Agama Rasmi “ 21

Masyarakat majmuk ialah satu masyarakat yang terdiri daripada berbilang kaum, budaya, agama dan bahasa yang menjadi penduduk bagi sesebuah negara. Mereka bercampur ataupun berintegrasi antara satu dengan lain dengan harmoni. Ianya menggambarkan komposisi penduduknya yang terdiri dari pelbagai kaum, budaya, agama, bahasa dengan setiap kaum mengekalkan warisan dan identiti masing-masing tanpa diasimilasikan kepada sesuatu kelompok kaum ataupun agama yang dominan.

Pengiktirafan Islam sebagai Agama bagi negara dalam realiti (waqi’e) masyarakat majmuk di Malaysia, bukanlah hanya sekadar untuk upacara-upacara keagamaan, perayaan dan kera’ian semata-mata, tetapi ianya berkait dengan soal-soal akidah dan syariat. Walaupun agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai tetapi Perkara 11 (4) Perlembagaan Malaysia telah dengan jelasnya menyatakan tentang pengawalan dan sekatan ke atas penganut-penganut dari ajaran agama lain daripada menyebarkan fahaman agama mereka di kalangan umat Islam, iaitu :

“Undang-undang negeri dan mengenai Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan ugama antara orang-orang yang menganuti ugama Islam “ 22

Untuk memperkukuhkan lagi kedudukan ugama Islam tetap terpelihara sebagai ugama tertinggi dalam Perlembagaan Malaysia dan juga menjadi tunggak kepada pemerintahan negara, maka Perkara 38 Perlembagaan Malaysia telah mengiktiraf penubuhan Majlis Raja-Raja Melayu dari kalangan sembilan orang Raja ataupun Sultan, dengan tugas dan fungsinya adalah untuk mengawal apa-apa iktikad dan juga perkembangan dakwah Islam di negara ini. Perkara 38 (2) telah secara jelas memperuntukkan bahawa:

“ Majlis Raja-Raja hendaklah menjalankan tugas-tugasnya bagi (b) mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan atau upacara ugama meliputi seluruh Persekutuan “ 23

Ini bermakna bahawa Perlembagaan Malaysia di bawah peruntukan berkenaan telah memberi kuasa mutlak kepada Majlis Raja-Raja Melayu yang menjadi Ketua Agama Islam untuk menyekat sebarang upacara keagamaan dari agama-agama lain yang boleh menjejaskan keharmonian umat Islam dan juga kemurnian Islam sebagai ugama rasmi di negara ini.

Disebabkan Islam telah diiktiraf sebagai agama negara di dalam Perlembagaan, maka ianya menzahirkan kepada kita bahawa majoriti penduduknya adalah beragama Islam. Memandangkan bangsa Melayu merupakan penduduk asal yang sejak turun temurun lagi berketurunan Islam (sejak Parameswara memeluk Islam di Melaka pada tahun 1414 Masihi ), dan bagi menjamin dominasi penganut agama Islam dari kalangan kaum Melayu di negara ini terus kekal akidahnya sebagai seorang yang beragama Islam, maka Perkara 160 Perlembagaan Malaysia telah menetapkan seseorang yang berbangsa Melayu mestilah beragama Islam, iaitu :

“Melayu ertinya seseorang yang menganut agama Islam, lazimnya bercakap bahasa Melayu dan menurut adat istiadat Melayu “ 24

Berdasarkan kepada tafsiran ini, membuktikan kepada kita bahawa Perlembagaan Malaysia telah dengan secara undang-undang menetapkan bahawa setiap orang Melayu itu mesti menganut agama Islam. Sekiranya ada di kalangan orang Melayu yang berhasrat untuk menganut agama selain daripada Islam, maka ianya tidak boleh diterima di sisi undang-undang dan kalau berlaku proses pertukaran agama oleh seseorang yang berbangsa Melayu kepada agama selain dari Islam, maka dari segi undang-undangnya orang Melayu berkenaan tidak boleh diiktiraf sebagai seorang yang berketurunan Melayu. Ini sebagai satu kawalan undang-undang bagi mencegah bangsa Melayu Islam daripada menukar akidahnya ke agama lain. Tidak ada satu negara Islampun di dunia ini yang berjaya seperti Malaysia memperuntukkan di dalam Perlembagaan Negaranya bahawa bangsanya itu mesti beragama Islam, kecuali Malaysia.

Bagi mempastikan akidah umat Islam sentiasa terpelihara, dan kehidupan dunia mereka mendapat keredhaan Allah, maka sudah tentulah ianya memerlukan kepada satu institusi agama dan sistem pendidikan Islam yang berperanan secara berkesan dan berterusan . Ini adalah kerana risalah dan dakwah Islam itu tidak akan mampu dihayati dengan sebaik mungkin oleh umat Islam tanpa adanya kemudahan-kemudahan pendidikan serta suatu sistem yang teratur di bawah pengawalan dan pengurusan negara secara rasmi. Justeru itu, Perkara 12 (2) telah memperuntukkan hak dan juga keistimewaan kepada umat Islam di Malaysia bagi memenuhi tuntutan akhirat dan keperluan rohani , iaitu:

“…adalah sah bagi Persekutuan atau sesuatu negeri menubuhkan atau menyelenggara institusi-institusi Islam atau mengadakan atau membantu dalam mengadakan ajaran dalam agama Islam dan melakukan apa-apa perbelanjaan yang diperlukan bagi maksud berkenaan “ 25

Sesuai dengan ugama Islam sebagai agama rasmi negara, maka sudah tentulah negara ini memerlukan rakyatnya dari kalangan umat Islam yang benar-benar berilmu dan menghayati Islam secara total agar mereka menjadi bangsa dan umat yang berkualiti. Peruntukan Perkara 12 (2) ini telah memberi ruang yang seluas-luasnya bagi kerajaan Malaysia yang diterajui oleh pemimpin yang beragama Islam untuk mengisi keperluan mental dan rohani umat Islam dengan menubuhkan institusi-institusi Islam seperti berikut :

a. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ( JAKIM ).
b. Institut Kefahaman Islam Malaysia ( IKIM ).
c. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia ( YADIM ).
d. Lembaga Tabung Haji.
e. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ( UIAM )
f. Kolej Universiti Islam Malaysia ( KUIM ).
g. Bank Islam Malaysia Berhad.
h. Syarikat Takaful Insuran Malaysia.
i. Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia (KAGAT ).
j. Beberapa buah Fakulti Pengajian Islam di Institut Pengajian Tinggi Awam dan banyak lagi institusi pengajian Islam peringkat sekolah Menengah, Kolej dan Universiti.

Banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan institusi-institusi Islam dan juga program-program dakwah Islam yang digerakkan secara rasmi dan sah secara besar-besaran dan terbuka oleh kerajaan Malaysia, yang mana semuanya dibiayai dengan menggunakan wang Perbendaharaan Negara. Keistimewaan ini tidak dapat dinikmati dan dirasai oleh penganut dari kalangan agama-agama lain, kerana inilah hakikat sebenarnya Kontrak Sosial yang telah dipersetujui oleh semua kaum yang berlainan agama sewaktu Malaysia mencapai kemerdekaan dahulu – mereka semuanya mengiktiraf Islam sebagai agama rasmi negara. Inilah bukti bahawa prinsip-prinsip Islam serta kedaulatan Islam itu sendiri memang diktiraf oleh semua bangsa dan agama di negara ini.

Prof Dr Tariq Ramadan dari Islamic Study Universiti of Fribourg, Geneva, ketika membentangkan kertas kerjanya di Multaqa Ulama Sedunia di Putrajaya, Malaysia pada 10 – 12 Julai 2003, berpendapat bahawa :

“Saya lihat Malaysia dalam proses membentuk sebuah model negara Islam dengan caranya tersendiri. Bagi saya sebahagian besar daripada asasnya adalah tepat. Sesetengah daripada peraturan Islam telahpun dilaksanakan dan digunapakai. Apa yang perlu dilakukan kini ialah usaha untuk memperbaharui aspek-aspek tertentu berdasarkan kepada keutamaan (aulawiyat). 26

Sumber Hukum dan Sistem Perundangan

Umumnya berpendapat bahawa Perlembagaan Malaysia tidak berasaskan kepada al-Quran dan Hadith. Ini kerana ianya telah digubal oleh Suruhanjaya Reid (British) yang diketua oleh Lord Reid, seorang yang bukan beragama Islam. Tidak kedapatan satu peruntukanpun yang meletakkan al-Quran dan Hadith sebagai sumber asas dalam pelaksanaan hukum dan perundangan di Malaysia. Tambahan pula Perkara 4 (1) Perlembagaan Malaysia telah secara jelas menafikan hukum Allah sebagai undang-undang tertinggi, iaitu :

“Perlembagaan ini adalah undang-undang utama Persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka dan yang berlawanan dengan Perlembagaan ini hendaklah terbatal setakat yang berlawanan itu” 27

Jika dilihat dan difahami secara negatif , memanglah fasal ini telah menafikan ketinggian hukum Allah. Sebaliknya menurut Prof Tan Sri Ahmad Mohamed Ibrahim, jika kita berfikir secara positif dalam keadaan negara kita sudah mencapai kemerdekaan maka hukum dan undang-undang Islam yang bersumberkan al-Quran dan Hadith boleh diamalkan di negara kita ini kerana undang-undang Islam bukannya dicipta selepas merdeka, tetapi Hukum dan undang-undang Islam telahpun wujud sejak zaman kerasulan Nabi Muhammad s.a.w.. Tidak timbul masalah pertentangan antara undang-undang Islam dengan peruntukan Perkara 4 (1). 28

Berpandukan kepada pendapat ini, jika kita menganalisis dan berfikir secara positif dan mengambil faedah daripada kemerdekaan negara kita sehingga terbentuknya Perlembagaan Malaysia, sudah tentu kita akan merasa kagum, hormat dan berterima kasih kepada Perdana Menteri pertama pada ketika itu, Almarhum Tunku Abd Rahman Putera Al-Haj serta beberapa orang negarawan dan cerdik pandai UMNO termasuk Allahyarham Tun Abd Razak Hussein (Perdana Menteri Malaysia Kedua) , yang telah sama-sama dengan Suruhanjaya Reid (British ) menggubal dan mempersetujui rupa bentuk perlembagaan negara digunapakai hingga kini. Ini adalah kerana kebanyakan daripada fasal-fasal yang termaktub di dalam Perlembagaan tersebut boleh dimanfaatkan serta digunapakai untuk melaksanakan Sistem Perundangan Islam di negara ini secara beransur-ansur dan juga secara ‘bil-hikmah’ dalam suasana masyarakat majmuk dan juga pada ketika itu tidak ada sebuah negara Islampun di dunia ini ( yang komposisi kaum dan penganut agama di dalam negara sama seperti Malaysia – masyarakat majmuk ) yang boleh dijadikan sebagai model oleh Malaysia untuk menggubal Perlembagaan Negara dan Sistem Perundangan.

Sebenarnya Perlembagaan Malaysia bukanlah dicipta dan digubal oleh Lord Reid secara bersendirian. UMNO selaku pertubuhan siasah yang menjaga kepentingan agama Islam serta bangsa Melayu telahpun terlebih dahulu membuat memorandum dan juga syarat-syarat perlu untuk dimasukkan beberapa peruntukan mengenai hukum dan perundangan Islam di dalam Perlembagaan Malaysia. Beberapa orang tokoh hakim Islam dari Pakistan juga telah diminta pandangan dan juga pengalamannya oleh UMNO ketika ianya digubal dahulu agar kedudukan Islam tidak dipinggirkan dan diketepikan di dalam Perlembagaan Malaysia.

Ruang yang boleh dimanfaatkan oleh umat Islam di negara ini bagi melaksanakan hukum-hukum dan sistem perundangan Islam secara beransur-ansur adalah melalui peruntukan khusus di bawah Perkara 74 (2) Jadual Kesembilan, Perlembagaan Malaysia. Peruntukan ini telah dengan jelasnya memberi kuasa kepada negeri-negeri untuk melaksanakan hukum Islam dalam ruang lingkup yang sangat luas dan umum, bergantung kepada kemampuan dan juga keadaan semasa. Petikan asal peruntukan berkenaan adalah seperti berikut :

“Kecuali mengenai Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan, Hukum Syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam, termasuk Hukum Syarak berhubung dengan mewarisi harta berwasiat dan tak berwasiat, pertunangan, perkahwinan, perceraian, maskahwin, nafkah, pengambilan anak angkat, taraf anak, penjagaan anak, pemberian, pembahagian harta dan amanah bukan khairat; wakaf Islam dan ta’arif serta peraturan mengenai amanah khairat dan khairat agama, perlantikan pemegang-pemegang amanah dan perbadanan bagi orang-orang mengenai pemberian agama Islam dan khairat, yayasan, amanah, khairat dan yayasan khairat yang dijalankan, ke semuanya sekali dalam negeri; adat istiadat Melayu, zakat fitrah dan Baitulmal atau hasil agama Islam yang seumpamanya; masjid atau mana-mana tempat sembahyang awam untuk orang Islam; mengadakan dan menghukum kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut agama Islam terhadap rukun-rukun Islam, kecuali mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam senarai Persekutuan; keanggotaan, penyusunan dan cara bagi mahkamah-mahkamah syariah, yang akan mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang-orang yang menganut agama Islam dan hanya mengenai mana-mana perkara yang termasuk dalam perenggan ini; tetapi tidak mempunyai bidangkuasa mengenai kesalahan-kesalahan kecuali setakat yang diberi oleh undang-undang persekutuan ; mengawal pengembangan iktikad dan kepercayaan antara orang-orang yang menganut agama Islam; menentukan perkara-perkara Hukum Syarak dan iktikad dan Adat Istiadat Melayu “ 29

Menerusi Senarai Kedua, Jadul Kesembilan ini jelaslah kepada kita bahawa Perlembagaan Malaysia telah memberi ruang yang seluas-luasnya kepada umat Islam di Malaysia untuk melaksanakan hukum-hukum Islam yang mencakupi akidah, akhlak, adat, ibadah, muamalah, munakahat ( ahwal syakhsiah ), dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan jinayah takzir. Cuma hukum jinayah yang melibatkan hukuman had ( Hudud ) sahaja yang masih belum mampu dilaksanakan , kerana ianya perlukan kepada cara dan kaedah yang bijaksana serta berkemampuan, iaitu umat Islam mesti mempunyai kuasa pemerintahan yang mutlak.

Ini tidak bermakna bahawa ketiadaan peruntukan undang-undang dan hukuman had di dalam Perlembagaan Negara dan kegagalan kerajaan untuk melaksanakannya akan menafikan bahawa Malaysia bukan sebuah negara Islam. Prof Dr Mohammad Hashim Kamali berpendapat bahawa sebenarnya hudud adalah sebahagian atau salah satu aspek hukum syariah. Islam diasaskan oleh lima perkara, iaitu akidah dengan mengucap dua kalimah syahadah, mengerjakan solah, zakat, puasa dan haji. Lima ini adalah tiang agama Islam. Sebenarnya hudud itu tiada yang lain hanyalah soal hukuman. Malah, Nabi Muhammad sendiri dalam hadithnya meminta supaya dielakkan atau menghentikan hukuman yang berbentuk keras dan berat, terutama jika wujud elemen yang meragukan. 30

PENUTUP

Berdasarkan kepada kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara Islam dan juga dari segi kekuatan politik pemerintahannya dengan sistem Pengkongsian Kuasa serta kedudukan Islam yang begitu kukuh di dalam Perlembagaan Negara serta sistem perundangannya yang berasaskan kepada Kontrak Sosial, maka kesungguhan Malaysia di bawah kepimpinan Perdana Menteri, YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi untuk memperkenalkan ‘Konsep Islam Hadhari’ di dalam sistem pemerintahan dan pengurusan negara masa kini adalah amat bertepatan sekali. Di atas kekuatan dan juga kemantapan Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh masa kini, maka Islam Hadhari dapat diterima dan dihayati oleh semua lapisan kaum, agama dan etnik di negara ini tanpa berlakunya salah faham dan kecurigaan terhadap umat Islam.

Konsep dan Falsafah Islam Hadhari yang telah digariskan oleh kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi adalah tidak tergelincir dan lari daripada landasan undang-undang serta Perlembagaan Malaysia yang kita perbahaskan di dalam Kertas Kerja ini. Perlembagaan Malaysia telah dengan jelasnya meletakkan Islam sebagai asas kepada pemerintahan Negara ini.Shamsuddin Moner El-Askarey
Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM)
Tel : 013- 346 4005


1 Ahmad Mohamed Ibrahim, dalam Kertas Kerjanya bertajuk “Prinsip-Prinsip Perlembagaan Islam dan Perundangan” yang dibentangkan di IKIM, Kuala Lumpur pada tahun 1999.
2 Ahmad Mohamed Ibrahim dan Ahilemah Joned,Sistem Undang-Undang Islam di Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka , Kuala Lumpur, 1985, hlm. 48
3 Mohd Najib Tun Abd Razak, (Ucapan Perasmian) Karnival Sukaneka Perpaduan Balik Pulau, Pulau Pinang, 25 Disember 2004.
4 Al-Quran , Surah al-Mumtahanah: 60 : Ayat 8
5 Al-Quran, Surah Ali Imran ; 3 : Ayat 28
12 Utusan Malaysia , 30 September 2001
13 Utusan Malaysia , 11 Julai 2003.
14 Al-Quran , Surah Saba’ : 34 : Ayat 15.
15 Perlembagaan Malaysia, Perkara 32 (1).
16 Perlembagan Malaysia, Perkara 37.
17 Abdullah Ahmad Badawi , Persidangan Agung UMNO Ke-55 ( ucapan perasmian) pada 23 September 2004.
18 Perlembagan Malaysia, Perkara 39.
19 Perlembagaan Malaysia, Perkara 42.
20 Perlembagaan Malaysia. Perkara 3 (1)
21 Mahathir Mohamad, Ucapan Dasar di Persidangan pemerintahan Dalam Masyarakat majmuk , di Institut Kefahaman Islam (IKIM), Kuala Lumpur, 17 hb Ogos 1995.
22 Perlembagaan Malaysia, Perkara 11 (4)
23 Perlembagaan Malaysia, Perkara 38.
24 Perlembagaan Malaysia., Perkara 160.
25 Perlembagaan Malaysia., Perkara 12 (2)
26 Utusan Malaysia , 20 Julai 2003
27 Perlembagaan Malaysia, Perkara 4 (1)
28 Lihat Kertas Kerja Prof Tan Sri Ahmad Mohamed Ibrahim bertajuk “ Prinsip-Prinsip Perlembagaan Islam dan Perundangan” yang dibentangkan di IKIM, Kuala Lumpur pada tahun 1999.
29 Perlembagaan Malaysia , Perkara 74 (2) : Jadual Kesembilan.
30 Utusan Malaysia , temubual dengan Prof Dr. Hashim Kamali , 20 Februari 2002.