Translate

Saturday, 12 April 2014

DERAF MEMORANDUM PERPADUAN NASIONAL BAGI MENDAULATKAN ISLAM DI MALAYSIA


Perpaduan Menurut Perspektif Islam

Islam amat menitik beratkan soal perpaduan. Ini kerana Islam itu sendiri adalah agama fitrah dan telah menjadi fitrah atau tabiat semulajadi manusia inginkan perpaduan tidak kira apa kaum atau bangsa mereka. Tiada manusia dari apa kaum atau bangsa sekali pun yang sukakan perpecahan. Lebih-lebih lagi kalau perpecahan itu membawa kepada permusuhan dan seterusnya kepada perbalahan, pergaduhan dan peperangan.

Oleh itu, perpecahan adalah musuh kepada manusia. Sebab itu manusia tidak mahu dan tidak suka kepada perpecahan. Fitrah semulajadi manusia inginkan kehidupan yang aman damai kerana di situlah letaknya kebahagiaan dan keharmonian yang diidamkan oleh semua manusia tidak kira apa etnik dan bangsanya. Firman Allah S.W.T:

“ Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya).”
                                                                                             (Al-Quran: Surah Al-Hujurat, ayat 13)

Ini bermakna bahawa Allah S.W.T amat menitik beratkan soal perpaduan nasional di kalangan hamba-hambaNya tanpa mengira bangsa dan juga suku puak. Ini kerana tujuan dan juga rahsia Allah menciptakan manusia di dunia ini berbagai bangsa dan juga suku puak adalah agar manusia dapat saling kenal mengenal dan juga bermuamalah secara mahabbah dalam membina kehidupan yang harmoni di muka bumi ini.

Bagaimanapun ikatan jiwa di kalangan umat Islam diikat oleh aqidah atau iman yang satu. Itulah dia yang dikatakan kesatuan atau perpaduan jiwa. Perpaduan jiwa dengan Tuhan tidak ada kepentingan dunia. Oleh itu penyakit pecah-belah tidak akan wujud kerana penyakit pecah-belah hanya akan hidup subur jika ada kepentingan dunia. Apabila penyakit pecah-belah tidak wujud, maka perpaduan umat Islam akan selamat dari bahaya pecah-belah kerana yang memecah-belahkan manusia itu ialah dunia dan mata bendanya dan nafsu yang rakus yang tidak terkawal. Perkara ini ditegaskan oleh Allah S.W.T dalam Firman-Nya:

Dan berpegang teguhlah kamu sekelian kepada tali Allah (agama Islam) dan janganlah kamu bercerai-berai dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu), lalu Allah menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu dengan nikmat Islam)..”
                                                                                        (Al-Quran: Surah Ali-Imran, ayat 103 )

Justeru, sesuatu perpaduan dan juga sesuatu kerjasama sosial dalam masyarakat Muslim dan juga masyarakat majmuk di dunia ini mestilah berteraskan kepada “Tali Allah” iaitu agama Islam yang mana Islam itu sendiri mengiktiraf kewujudan bangsa dan juga kaum di dunia ini sebagai satu keistimewaan untuk membentuk kesatuan ummah dan juga kerjasama (ta’aruf) dalam membangunkan kehidupan yang sejahtera dan harmoni.

CADANGAN DAN USUL MEMORANDUM PERPADUAN NASIONAL
DARI ASPEK AGAMA DAN SOSIAL

1.      Perlembagaan Persekutuan Fasal 43 (2 (a), yang berkaitan dengan perlantikan Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong  hendaklah dipinda dengan menyatakan syarat bahawa Perdana Menteri yang dilantik itu mestilah seorang berbangsa Melayu yang beragama Islam. Syarat ini penting supaya tugas Ketua Eksekutif untuk menjaga perpaduan kaum dan agama di Negara ini mestilah seorang pemimpin yang ada akauntabiliti kepada agama Islam yang menjadi agama kepada persekutuan seperti termaktub dalam Fasal 3(1), Perlembagaan Peresekutuan.  

2.      Kerajaan hendaklah menubuhkan sebuah Suruhanjaya Perpaduan Nasional yang diletakkan secara terus di bawah Majlis Raja-Raja. Ianya bertepatan dengan fungsi Majlis Raja-Raja seperti termaktub dalam Fasal 38 (2) (b), iaitu Majlis Raja-Raja hendaklah menjalankan fungsinya bagi mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama diperluas ke Persekutuan secara menyeluruh. Ini bagi menjamin supaya apa-apa persetujuan bersama antara kaum dan agama di Negara ini tidak menyentuh hak dan bidang kuasa fungsi Majlis Raja-Raja.

3.      Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara hendaklah dijadikan asas dan juga rujukan dalam menggubal sesuatu dasar Negara yang berkaitan dengan Perpaduan Nasional.

4.      Setiap warganegara yang mencapai umur 18 tahun semasa memohon pertukaran Kad Pengenalan dan juga Pasport Antarabangsa hendaklah diwajibkan menandatangani Surat Aku Janji dan Akuan Bersumpah sebagai satu Kontrak Sosial untuk menghormati Islam sebagai agama Persekutuan, menghormati agama-agama lain, taat dan setia kepada Raja-Raja Melayu serta berjanji tidak mempertikaikan hak istimewa kaum Melayu dan bumiputera seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Jika mereka ingkar dan melanggar Aku Janji ini maka mereka bersedia untuk dilucutkan kerakyatan kewarganegaraannya sebagai Rakyat Malaysia.

5.      Pembinaan rumah-rumah ibadat. Selama ini pembinaan rumah-rumah ibadat orang Islam dikawal dengan begitu ketat dengan perlu mendapat kebenaran daripada Majlis-Majlis Agama Islam negeri dan juga pihak berkuasa kerajaan tempatan. Sedangkan rumah-rumah ibadat bukan Islam telah dibina tanpa kawalan dan tanpa mengikut keperluan dan nisbah penduduk sesuatu kelompok penganut sesuatu agama berkenaan. Justeru dicadangkan supaya mana-mana rumah ibadat bukan Islam yang hendak dibina di seluruh Negara perlu mendapat pesetujuan dan perkenan Majlis Raja-Raja seperti yang termaktub dalam Fasal 38 (2) (b), Perlembagan Persekutuan mengenai fungsi Majlis Raja-Raja untuk mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa amalan agama di seluruh Persekutuan.

 Deraf Memorandum Perpaduan Nasional
Untuk Dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja

Mohon beri cadangan dan penambahbaikan untuk Deraf Memorandum ini.

SHAMSUDDIN MONER
Pengerusi Biro Hal Ehwal Islam
Pertubuhan Pribumi Perkasa Malaysia